Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Regulamin korzystania z darmowego Serwisu MocOfert.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulaminy określa zasady świadczenia usług przez serwis http://www.mocofert.pl/ na rzecz Użytkowników tych usług, polegających na umożliwieniu zamieszczania darmowych ogłoszeń w serwisie http://www.mocofert.pl/.
 2. W celu użytkowania serwisu http://www.mocofert.pl/ niezbędne jest posiadania urządzenia posiadającego dostęp do Internetu np. telefonu z Androidem, laptopa, komputera stacjonarnego etc., a także zainstalowaną powszechnie używaną przeglądarkę Internetową np. Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer.

 

Definicje

W niniejszym Regulaminie zostały użyte następujące definicje:

 1. Operator – Firma MocOfert z siedzibą w ul. Rakowicka 10B lok. 4, 31-511, Kraków, powiat Kraków, MAŁOPOLSKIE,  z którym Użytkownik może skontaktować się pod adresem: ul. Rakowicka 10B lok. 4, 31-511, Kraków bądź za pomocą numeru telefonu: 501523184 lub adres e-mail: biuro@mocofert.pl
 2. Serwis - http://www.mocofert.pl/, zwany w skrócie Serwisem stanowi Internetowy Serwis ogłoszeniowy pod nazwą MocOfert prowadzony przez Operatora w języku polskim. Serwis ten umożliwia zamieszczanie darmowych bądź płatnych ogłoszeń, a także przeglądanie ogłoszeń wystawionych przez innych Użytkowników. http://www.mocofert.pl/ współpracuje z wieloma innymi serwisami, za sprawą, których Serwis promuje swoje usługi.
 3. Ogłoszenia – ogłoszenia sporządzone przez Użytkownika dotyczące sprzedaży określonego dobra bądź usługi, zamiany, pracy, a także wszystkich innych rzeczy prawnie dozwolonych. Zamieszczanie Ogłoszeń dozwolone jest na warunkach określanych przez niniejszy Regulamin.
 4. Towar – na potrzeby niniejszego Regulaminy, Towar został zdefiniowany, jako każda rzecz oferowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prawnie dozwolona, przeznaczona do sprzedaży, zamiany etc.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, a tym samym posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy przepisów może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Użytkownik zobowiązany jest do założenia Konta w Serwisie.
 6. Konto – specjalna część Serwisu przeznaczona tylko i wyłącznie dla określonego Użytkownika. Konto utworzone jest za pomocą adresu e-mail oraz indywidualnego hasła stworzonego przez Użytkownika. Na swoim Koncie Użytkownik może dokonywać wszystkich działań, dozwolonych w ramach Serwisu.
 7. Pakiet – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywanych przez Użytkowników w celu wypromowania swojego zapytania na szerszą skalę.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 9. Cennik – ceny ustalane przez Operatora za wszystkie usługi płatne świadczone w ramach serwisu http://www.mocofert.pl/.

 

Warunki ogólne korzystania z Serwisu

 1. Treść ogłoszenia pochodzi od Użytkownika, zatem tylko on ponosi za nią odpowiedzialność. Co więcej treść ta musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika winno odzwierciedlać rzeczywistą chęć zawarcia transakcji, której szczegóły widnieją w tym Ogłoszeniu.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich, którzy posiadają dostęp do Internetu, niezależnie, z jakiego urządzenia korzystają. Każde Ogłoszenie zawiera formularz kontaktowy/dane kontaktowe Użytkownika, które umożliwiają każdemu innemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości w celu wymiany informacji bądź zawarcia transakcji dotyczącej przedmiotu/usługi zawartej w Ogłoszeniu.
 4. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko i wyłącznie jednego Towaru. W Ogłoszeniu możliwe jest dodanie niezbędnych informacji, mówiących o dostępności Towaru w kilku różnych wersjach – kolorach, o innych parametrach, o różnej wielkości etc. Towar ten sam może być przedmiotem nie więcej niż jednego Ogłoszenia. Zasada ta dotyczy także Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed standardowej ilości czasu potrzebnej do zakończenia tego Ogłoszenia. Serwis kontroluje ilość Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkownika.
 5. Za każdym razem po przekroczeniu Limitu Ogłoszeń Użytkownik otrzyma stosowną informację ze strony Serwisu.
 6. Dostępne kategorie Ogłoszeń to: Nieruchomości, Motoryzacja, Praca, Usługo, Sport i Turystyka, Sprzęt elektroniczny, Dla Domu, Nauka, Dla Biura, Gratis, Towarzyskie, Odzież, Obuwie, Dodatki, Muzyka i Instrumenty, Zdrowie i uroda, Zwierzęta, Dla dzieci, Rolnictwo, Kolekcje, Pozostałe.
 7. Użytkownik publikując Ogłoszenie, potwierdza tym samym, ze jego treść oraz wszystkie załączone zdjęcia są zgodne ze stanem faktycznym, a także ich publikacja nie narusza żadnych praw Operatora, Regulaminu oraz osób trzecich, z uwzględnieniem praw autorskich.
 8. Treść Ogłoszenia winna odnosić się do Towaru, dokładnie, rzetelnie oraz zgodnie z prawdą opisywać go, a także nie może wprowadzać innych Użytkowników w błąd, zwłaszcza w aspektach takich jak: jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka, producent. Przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem jest niedozwolone.
 9. Operator podejmuje różnorodne działania partnerskie, w celu wypromowania Ogłoszeń na jak najszerszą skale. W tym celu nawiązuje on współprace z jednostkami takimi jak operatorzy innych serwisów Internetowych, nadawcy telewizyjni etc.
 10. Użytkownik publikując Ogłoszenie w Serwisie, zgadza się na równoległą publikacje tego Ogłoszenia w serwisach partnerskich. W takich przypadkach dane autora nie będą publikowane. Publikacja Ogłoszenia u Partnerów jest całkowicie bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej ilości odbiorców.
 11. Operator kieruje się polityką prywatności, chroniąc tym samym dane Użytkowników.

 

Konto

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik w celu zamieszczenia Ogłoszenia musi wypełnić odpowiedni formularz, a także utworzyć Konto w Serwisie.
 2. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie zostanie wysłana wiadomość zwrotne od Operatora. Służy ona aktywacji nowopowstałego Konta.
 3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do Serwisu, w tym tworzenie, modyfikację, usuwanie Ogłoszeń, korespondencje z innymi Użytkownikami etc. Pełna aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła oraz wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na stronie http://www.mocofert.pl/. Po dokonaniu powyższych czynności, Operator niezwłocznie wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość zawierającą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny), a także inne, niezbędne dla Użytkownika informacje.
 4. Utworzenie Konta jest nie tylko formą akceptacji Regulaminu, ale również formą umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem o przedmiocie świadczenia usług na niniejszych warunkach.
 5. Użytkownik może posiadać oraz korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 6. Zabrania się korzystania z tymczasowego adresu e-mail w celu utworzenia Konta i zamieszczania Ogłoszeń.
 7. Świadczenie usług przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu jest bezterminowe. Użytkownik w każdym momencie może usunąć Konto, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy pomiędzy nim, a Operatorem.

 

Ogłoszenia

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie http://www.mocofert.pl/ wymaga:

- wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://www.mocofert.pl/;

- wypełnienie formularza zamieszczania Ogłoszeń – pól oznaczonych, jako obowiązkowe;

- dokonanie aktywacji Ogłoszenia poprzez kliknięcie w link w wiadomości e-mail, jaka przychodzi Użytkownikowi po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie.

 1. Emisja Ogłoszenia następuje natychmiastowo po aktywacji i trwa 30 dni, chyba, że Użytkownik zrezygnuje w terminie wcześniejszemu z jego udostępniania w Serwisie.
 2. Za pomocą formularza publikowanego Ogłoszenia, Użytkownik może dołączyć zdjęcie a liczbie i formacie określonym przez Serwis.
 3. Ogłoszenie w Serwisie może być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.
 4. W treści Ogłoszenia Użytkownik nie może zamieszczać adresu e-mail, numeru telefonu, a także numeru i nazw komunikatorów Internetowych. Powyższe dane powinny być umieszczane w polach do tego przeznaczonych, w trakcie wypełniania formularza Ogłoszenia. Ogłoszenia, które będą zawierały powyższe dane będą automatycznie usuwane.

 

Reklama
logotyp1 logotyp2 logotyp3